PRAJANYA SHIKHI SURYA ADITI DITI GANDHARV VITATHA YAMA GRIHAKSHAT AAKASH BHRINGRAJ PITRA SUGREEV DAUWARIK PUSHPDANT ASUR VARUN SHOSHA ROGA PAPYAKSHMA SOMA BHUJAG BHALLAT NAGA MUKHYA MRIGAH BHRISHA SATYA PUSHA ANIL MAHENDRA JAYANTH AAPAH RUDRA AAPAH VASTA JAYA RAJYAK SHAMA INDRA SAVITRA SAVITA BHUDHAR VIVISWAN ARYAMA MITRA BRAHMA Home GO Back Tools